اعضای هسته و همکاران

همكاران اصلي برنامه و مسئوليت هر يك در اجراي آن در دور دوم

 دكتر قنبر ابراهيمي

استاد تمام

مسئول بخش مهندسي چوبدكتر كاظم دوست‌حسيني

استاد تمام

مسئول بخش فرآورده‌هاي مركب چوب (تخته خرده چوب و تخته لايه)دكتر مهدي فائزي پور

استاد تمام

مسئول بخش  مديريت و هزينه‌يابيدكتر علي‌نقي كريمي

استاد تمام

مسئول بخش حفاظت چوب و فرآورده‌هاي آندكتر علي‌اكبر عنايتي

استاد تمام

مسئول بخش فرآورده‌هاي فيبري چوب (تخته فيبر و MDF)دكتر سعيد كاظمي نجفي

دانشيار

مسئول بخش ارزيابي هاي غير مخرب چوبدكتر كامبيز پورطهماسي

دانشيار

مسئول بخش بيولوژي چوب و انفورماتيكدكتر مجيد عزيزي

دانشيار

مسئول بخش اقتصاد و بازاريابيدكتر يحيي همزه

دانشيار

مسئول بخش فرآورده‌هاي خميركاغذ و كاغذسازيدكتر مهدي تجويدي

استاديار

مسئول بخش فرآورده‌هاي چندسازه (چوب پلاستيك)