اعضای هسته و همکاران

همكاران اصلي برنامه و مسئوليت هر يك در اجراي آن در دور اول

 دکتر داود پارساپژوه

استاد تمام

متخصص بيولوژي و آناتومي چوب، مسئول فاز1 : ارزيابي و کيفيت سنجي مواد اوليهدكتر مهدي فائزي پور

استاد تمام

متخصص مواد مرکب فيبر و الياف، مسئول فاز 2 بخش 1 : توليد و ارزيابي محصولات MDF و کاغذدكتر كاظم دوست‌حسيني

استاد تمام

متخصص مواد مرکب صفحات فشرده چوبي ، مسئول فاز 2بخش 2: توليد و ارزيابي محصولات صفحات فشرده چوبيدكتر قنبر ابراهيمي

استاد تمام

متخصص مهندسي چوب و چوب خشک کني ،مسئول فاز 2 بخش 3 : توليد و ارزيابي برنامه‌هاي مدون خشک کردن چوب آلات حاصل از گونه هاي چوبي تند رشددكتر علي‌اكبر عنايتي

دانشيار

متخصص مواد مرکب چوب و الياف ، مسئول فاز 2 بخش4: توليد و ارزيابي محصولات فيبري MDF)دكتر علي‌نقي كريمي

دانشيار

متخصص نفوذپذيري و اشباع چوب ، مسئول فاز 2 بخش 5: حفاظت و اشباع چوب و محصولات چوبيدکتر حسين رسالتي

دانشيار

متخصص خمير کاغذ و تکنولوژي توليد خمير کاغذ، مسئول فاز 2 بخش 6 : توليد و ارزيابي محصولات خمير و کاغذب