دستاوردهای پنج ساله دوم

همکاري­هاي ملی و بين­المللي

     

روابط ملي

      مشارکت با دانشگاه­ها و مداکز تحقيقاتي کشور شامل

  • دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
  • دانشگاه زابل
  • دانشکاه شهيد رجايي تهران
  • دانشگاه شهيد بهشتي
  • موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
  • دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساری
  • دانشگاه تربیت مدرس

   مشارکت با پژوهشکده سوانح طبيعي

 

     همکاري نزديک با انجمن علمي علوم و صنايع چوب و کاغذ ايران در برگزاری همایش ملی "چالش های صنایع چوب ایران و راه­های برون رفت از آن"روابط بين المللي

همکاري با مراکز خارجی شامل (CIRAD) فرانسه، (WSL) سوئیس، (UPM) مالزی.

برگزاري اولين کارگاه آموزشي بين­المللي خصوصيات بيولوژيک چوب و خواص مربوط به آن با حضور اساتيد و دانشجوياني از فرانسه و آلمان