مدیر قطب


دكتر كامبيز پورطهماسي

دانشيار  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مسئول بخش بيولوژي چوب و انفورماتيك

 

 

 مشاهده رزومه