قطب علمی مديريت کاربردی گونه‌های چوبی تند رشد
جنگل خیرودکنار بازدید هیات آلمانی از جنگل های خیرود کنار نوشهر سخنرانی دکتر پارسا(ریاست وقت قطب) در جشن 40 سالگی دانشکده منابع طبیعی جنگل خیرودکنار بازدید هیات آلمانی از جنگل های خیرود کنار نوشهر5 بازدید رئیس سازمان جنگل ها از غرفه قطب در نمایشگاه جشنواره پژوهش جنگل خیرودکنار

 قطب علمی ”مديريت کاربردی گونه‌های چوبی تندرشد“ با موضوع جايگزين کردن مواد چوبی جنگلهای طبيعی با مواد چوبی حاصل از درختکاريها و جنگل‌های دست کاشت يا با گونه‌های تندرشد پهن‌برگ و سوزنی‌برگ از يک سو يا استفاده از منابع غيرچوبی (پسمانده‌های کشاورزی) و ضايعات صنايع چوب و کاغذ از سوی ديگر که يکی از راههای منطقی و قابل توجه و تعمق برای تأمين مواد اوليه مناسب واحد‌های توليدی است، از تابستان 1385 رسماً  فعاليت خود را آغاز نموده است.

اخبار
این بخش هتوز تکمیل نشده است.
رویدادهای آینده
این بخش هتوز تکمیل نشده است.